Trang chủ / Các quy trình và Thủ tục cho nhà phân phối

Các quy trình và Thủ tục cho nhà phân phối

Tải xuống QUY TẮC HOẠT ĐỘNG

 

1. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỊNH NGHĨA

1.1. Mục đích
Quy Tắc Hoạt Động này nêu rõ các quyền và nghĩa vụ giữa Công Ty TNHH QNET VN và Người Đại Điện Độc Lập của Công Ty. Quy Tắc Hoạt Động này, Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp được Công Ty chấp nhận, và Kế Hoạch Trả Thưởng cùng nhau điều chỉnh toàn bộ mối quan hệ hợp đồng giữa Công Ty và Người Đại Diện Độc Lập của Công Ty.

1.2. Định nghĩa

“Hợp Đồng” nghĩa là sự thỏa thuận bằng văn bản được ký bởi Người Đại Diện Độc Lập và được Công Ty chấp nhận sau đó. Hợp Đồng phải được lập theo mẫu do Công Ty quy định và được chấp thuận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

“Ngày Kỷ Niệm” nghĩa là ngày kỷ niệm ngày mà Người Đại Diện Độc Lập được chấp nhận làm Người Đại Diện Độc Lập.

“Doanh Số Kinh Doanh” hoặc “BV” nghĩa là giá trị điểm của một Sản Phẩm được sử dụng để đạt chuẩn cho Tài Khoản và tính toán Hoa Hồng Cấp Bậc.

“Bộ Khởi Động” nghĩa là bộ tài liệu bao gồm tài liệu đào tạo và thông tin của Công Ty.

“Công Ty” hoặc “QNET” hoặc “QNET VN” nghĩa là Công Ty TNHH QNET VN, là một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

“Kế Hoạch Trả Thưởng QNET” hoặc “Kế Hoạch Trả Thưởng” nghĩa là Kế Hoạch Trả Thưởng và Tiếp Thị của QNET mà Người Đại Điện Độc Lập có thể kiếm được hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác dựa trên việc bán Sản Phẩm QNET của họ.

“Bảng Tóm Tắt Trả Thưởng” nghĩa là một bảng kê định kỳ được Công Ty cấp cho Người Đại Diện Độc Lập trong đó liệt kê giá trị hoa hồng, tiền thưởng và/hoặc các lợi ích kinh tế khác mà mỗi Người Đại Diện Độc Lập đã kiếm được trong khoảng thời gian đó.

“Khách Hàng” hoặc “Khách Hàng Lẻ” nghĩa là người mua Sản Phẩm của Công Ty nhưng không đăng ký làm Người Đại Diện Độc Lập.

“Tuyến Dưới” nghĩa là các TC hoặc các Khách Hàng/Người Đại Diện Độc Lập bên dưới một TC hoặc Người Đại Diện Độc Lập cụ thể tương ứng trong Phả Hệ.

“Phả Hệ” nghĩa là mối quan hệ hoặc vị trí liên quan của các TC trong cơ sở dữ liệu của Công Ty.

“Bộ Tài Liệu Đào Tạo Cơ Bản” bao gồm một Bộ Khởi Động và Danh Mục Sản Phẩm trực tuyến (online) chứa đựng các bản trình bày đa phương tiện, video và tài liệu quảng cáo và nhiều công cụ hỗ trợ kinh doanh có giá trị khác cho Người Đại Diện Độc Lập mới gia nhập.

“Sáp nhập” nghĩa là sự kết hợp của hai (2) hay nhiều hơn thành một (1).

“P&P” nghĩa là Quy Tắc Hoạt Động như đã nêu ở trên.

“Người” bao gồm bất kỳ người nào hay pháp nhân nào (ví dụ: một công ty trách nhiệm hữu hạn) hay tổ chức không có tư cách pháp nhân (ví dụ: một câu lạc bộ hoặc một hiệp hội).

“TC Chính” nghĩa là TC đầu tiên mà Người Đại Diện Độc Lập được trao khi họ lần đầu trở thành Người Đại Diện Độc Lập. TC Chính thường được nhận biết bằng ký hiệu ‘001’ sau Mã Số Người Đại Diện Độc Lập.

“Danh Mục Sản Phẩm” nghĩa là một bộ chứa đựng các bản trình bày đa phương tiện, video và tài liệu quảng cáo và nhiều công cụ hỗ trợ kinh doanh có giá trị khác.

“Sản Phẩm” nghĩa là Sản Phẩm mà Công Ty được phép bán theo phương thức đa cấp theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

“Tài Khoản Q” nghĩa là một bản ghi kế toán trong hệ thống kế toán của Công Ty. Mỗi Người Đại Diện Độc Lập có Tài Khoản Q của riêng mình. Tài khoản này ghi lại số tiền mà Công Ty nợ Người Đại Diện Độc Lập hoặc ngược lại.

“Người Đại Diện” hoặc “Người Đại Điện Độc Lập” hoặc “IR” nghĩa là một người đã đăng ký với Công Ty để xây dựng kinh doanh bằng cách bán Sản Phẩm và giới thiệu những người khác.

“Lợi Ích Của Việc Đại Diện” hoặc “Việc Đại Diện” nghĩa là tất cả các TC mà một Người Đại Diện có và tất cả các lợi ích khác mà người đó có khi làm Người Đại Diện.

“Mã Số Người Đại Điện Độc Lập” hoặc “Mã Số IR” nghĩa là mã số mà Công Ty giao cho một Người Đại Diện khi Công Ty chấp nhận người đó làm Người Đại Diện của Công Ty. Mã số này là duy nhất cho mỗi Người Đại Diện và sẽ được sử dụng để xác định Người Đại Diện đó trong mối quan hệ kinh doanh của Người Đại Diện với Công Ty.

“Người Giới Thiệu” nghĩa là Người Đại Diện Độc Lập giới thiệu Khách Hàng Lẻ hoặc giới thiệu Người Đại Điện Độc Lập tiềm năng cho QNET.

“Chính Sách Truyền Thông Xã Hội” nghĩa là chính sách và các nguyên tắc của Công Ty về cách thức mà Người Đại Diện Độc Lập có thể trình bày, thảo luận và quảng bá việc kinh doanh của họ trên các nền tảng truyền thông xã hội như blog, Facebook, YouTube, LinkedIn, MySpace, v.v. Chính Sách Truyền Thông Xã Hội được đăng trên website của Công Ty www.qnetvn.net.

“Trung Tâm Theo Dõi” hoặc “TC” nghĩa là một vị trí trong cơ sở dữ liệu của Công Ty. Hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác sẽ được tính theo mỗi Trung Tâm Theo Dõi.

“Tuyến Trên” nghĩa là các TC hoặc Người Đại Diện bên trên một TC hoặc Người Đại Diện cụ thể tương ứng trong Phả Hệ.

“VND” là đồng tiền được lưu hành chính thức của Việt Nam.

2. NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN ĐỘC LẬP

2.1. Làm thế nào để trở thành Người Đại Điện Độc Lập

a) Yêu cầu để trở thành Người Đại Diện Độc Lập:

— Là công dân Việt Nam (hoặc là người nước ngoài có giấy phép lao động) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
— Không thuộc các trường hợp sau:

 • Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản, tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp;
 • Người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp (trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật);
 • Người tham gia bán hàng đa cấp đã từng bị phạt do vi phạm các quy định nêu tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Nghị định 40/2018/NĐ-CP mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính;
 • Cá nhân quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP;
 • Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

— Có Người Giới Thiệu đã là Người Đại Điện Độc Lập;
— Bắt buộc phải ký kết Hợp Đồng và sử dụng mẫu Hợp Đồng của Công Ty;
— Không bị chấm dứt do vi phạm Hợp Đồng trong vai trò Người Đại Diện Độc Lập trước đây của QNET VN hoặc Người Đại Diện Độc Lập của QNET ở một quốc gia khác;
— Không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của một công ty khác tại thời điểm đăng ký trở thành Người Đại Diện Độc Lập.

Ghi chú:

Không cần mua Sản Phẩm để trở thành một Người Đại Điện Độc Lập

b) Thủ tục đăng ký trở thành Người Đại Điện Độc Lập:
— Điền đầy đủ vào 02 bản Hợp Đồng theo mẫu của Công Ty (Công Ty giữ 01 bản và Người Đại Diện Độc Lập giữ 01 bản).
— Kèm theo các tài liệu sau đây:

 • 01 bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực (bản sao chứng thực hoặc mang theo bản gốc để đối chiếu);
 • 01 bản sao giấy phép lao động còn hiệu lực (trong trường hợp là người nước ngoài);
 • 01 bản sao tài liệu chứng minh thông tin về tài khoản ngân hàng cá nhân.

— Người nộp đơn sẽ chỉ trở thành Người Đại Diện nếu đơn của họ được nhận và được chấp nhận bởi Công Ty. Công Ty có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ đơn đăng ký nào theo quyết định riêng của mình.
— Công Ty có quyền hủy bỏ việc chấp nhận theo quyết định riêng của mình trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn đăng ký. Sau khi hủy bỏ việc chấp nhận, Công Ty sẽ thông báo cho người nộp đơn về việc hủy bỏ việc chấp nhận đó. Tuy nhiên, Công Ty không có nghĩa vụ giải thích cho người nộp đơn về lý do cho quyết định hủy bỏ của Công Ty.

c) Quy trình, thủ tục ký kết Hợp Đồng:
— Sau khi hoàn thành Hợp Đồng và chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ được yêu cầu, người nộp đơn gửi hồ sơ đến trụ sở chính hoặc chi nhánh của Công Ty.
— Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Công Ty sẽ yêu cầu người nộp đơn sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
— Nếu hồ sơ đã hoàn thành, Công Ty sẽ ký Hợp Đồng và gửi lại cho Người Đại Diện một bản gốc Hợp Đồng đã ký. Đồng thời, Công Ty sẽ cấp cho Người Đại Diện một Mã Số Người Đại Điện Độc Lập. Người Đại Diện sẽ thể hiện Mã Số Người Đại Điện Độc Lập của mình trong tất cả các đơn đặt hàng và thư từ liên lạc của mình với Công Ty.

Ghi chú:

Ở giai đoạn này, Người Đại Điện Độc Lập chưa được phép thực hiện bất kỳ hoạt động bán hàng đa cấp nào.

d) Tham gia chương trình đào tạo cơ bản của Công Ty:
— Người Đại Điện Độc Lập phải tham gia Chương trình đào tại cơ bản được tổ chức miễn phí bởi Công Ty thông qua phương thức đào tạo trực tiếp từ (những) đào tạo viên đủ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, hoặc phương thức đào tạo từ xa (có thể thông qua ứng dụng trực tuyến GoToWebinar) với (những) đào tạo viên đủ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật.
— Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản, Người Đại Điện Độc Lập được đánh giá đạt sẽ được Công Ty cấp Xác nhận bằng văn bản về việc hoàn thành nội dung và thời lượng Chương trình đào tạo cơ bản.
— Nhằm mục đích phục vụ khóa đào tạo cơ bản và hỗ trợ việc kinh doanh ban đầu, Người Đại Điện Độc Lập có thể mua “Bộ Tài Liệu Đào Tạo Cơ Bản” (không bao gồm bất cứ Sản Phẩm nào) từ Công Ty với mức giá được Công Ty công bố tại từng thời điểm sau khi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

e) Cấp Thẻ thành viên:
— Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Người Đại Diện Độc Lập hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản và có cam kết bằng văn bản về các nội dung theo quy định của pháp luật, Người Đại Diện Độc Lập sẽ được Công Ty cấp Thẻ thành viên.
— Sau khi được cấp Thẻ thành viên, Người Đại Diện Độc Lập được phép thực hiện các hoạt động bán hàng đa cấp.

2.2. Người Giới Thiệu của Khách Hàng

Trong trường hợp một Khách Hàng của Công Ty nộp đơn để trở thành Người Đại Diện thì Người Giới Thiệu cuối cùng cho việc Khách Hàng mua Sản Phẩm sẽ chính là Người Giới Thiệu của Khách Hàng khi Khách Hàng đăng ký làm Người Đại Diện, trừ khi lần cuối cùng Khách Hàng mua hàng từ Công Ty cách ngày ghi trong đơn đăng ký làm Người Đại Diện hơn 06 tháng và trong đơn đăng ký của mình Khách Hàng chỉ rõ Người Đại Diện khác làm Người Giới Thiệu của họ.

3. QUY TRÌNH MUA HÀNG

3.1. Cách thức đặt hàng:

Tất cả các Người Đại Diện Độc Lập có thể đặt hàng trực tiếp tại Công Ty hoặc đặt hàng qua trang web www.qnetvn.net; đơn hàng cũng có thể được gửi đến Công Ty.

3.2. Cách thức thanh toán:
— Bằng tiền mặt hoặc thẻ ATM trực tiếp tại Công Ty; hoặc
— Chuyển khoản đến tài khoản của Công Ty; hoặc
— Thanh toán trực tuyến qua hệ thống đặt hàng trên trang web www.qnetvn.net.

3.3. Cách thức nhận hàng:
— Nhận hàng trực tiếp tại Công Ty; hoặc
— Nhận hàng tại nhà.

3.4. Giao nhận hàng:

3.4.1. Công Ty sẽ giao các Sản Phẩm mà Người Đại Diện Độc Lập đã đặt hàng đến địa chỉ do Người Đại Diện Độc Lập cung cấp cho Công Ty để giao hàng vào thời điểm đặt hàng của Người Đại Diện Độc Lập.

3.4.2. Việc giao hàng sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất sau khi đơn hàng của Người Đại Diện Độc Lập được chấp nhận, và trong mọi trường hợp được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người Đại Diện Độc Lập đặt hàng hoặc thanh toán. Việc giao hàng sẽ được thực hiện bằng cách chuyển phát nhanh hoặc các dịch vụ tương tự khác.

3.4.3. Trong trường hợp lần giao hàng đầu tiên không thành công vì bất kỳ lý do nào, thì tối đa 02 lần giao hàng/liên hệ với Người Đại Diện Độc Lập sẽ được thực hiện trong vòng 10 ngày sau lần giao hàng đầu tiên. Nếu vì bất kỳ lý do nào mà không thể giao hàng/liên hệ với Người Đại Diện Độc Lập thì Sản Phẩm mà Người Đại Diện Độc Lập đã đặt hàng được xem là không giao được.

3.4.4. Khi Sản Phẩm mà Người Đại Diện Độc Lập đã đặt hàng được xem là không giao được và được trả ngược lại cho Công Ty, Người Đại Diện Độc Lập sẽ phải chịu mọi chi phí cho việc trả ngược lại đó cũng như mọi chi phí cho các lần giao lại tiếp theo sau.

3.4.5. Trong trường hợp không thể liên lạc với Người Đại Diện Độc Lập trong vòng 90 ngày kể từ lần giao hàng đầu tiên hoặc Sản Phẩm vẫn là không giao được như được xác định tại khoản 3.4.3 trên đây, Người Đại Diện Độc Lập được coi là đã từ bỏ Sản Phẩm và Sản Phẩm sẽ được xử lý theo quyết định riêng của Công Ty và Công Ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người Đại Diện Độc Lập và cũng không hoàn trả hay bồi thường bất kỳ khoản tiền nào cho Người Đại Diện Độc Lập.

3.4.6. Người Đại Diện Độc Lập sẽ trở thành chủ sở hữu của những Sản Phẩm mà Người Đại Diện Độc Lập đã đặt hàng khi Sản Phẩm đã được giao cho Người Đại Diện Độc Lập. Khi Sản Phẩm đã được giao cho Người Đại Diện Độc Lập, rủi ro về Sản Phẩm được chuyển cho Người Đại Diện Độc Lập và Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho việc mất mát hoặc hư hỏng của chúng.

3.4.7. Trong trường hợp Sản Phẩm mà Người Đại Diện Độc Lập đặt hàng không có sẵn, Công Ty sẽ, theo quyết định riêng của Công Ty, cung cấp cho Người Đại Diện Độc Lập các Sản Phẩm thay thế có chất lượng và giá tương đương. Nếu Người Đại Diện Độc Lập không đồng ý nhận Sản Phẩm thay thế, Người Đại Diện Độc Lập có thể trả lại đến địa chỉ liên hệ của Công Ty. Mọi chi phí cho việc trả lại bất kỳ Sản Phẩm thay thế nào sẽ do Người Đại Diện Độc Lập chịu.

4. ĐỔI TRẢ VÀ MUA LẠI SẢN PHẨM

4.1. Nguyên tắc đổi trả và mua lại Sản Phẩm

Công Ty chấp nhận việc đổi trả Sản Phẩm thực hiện bởi Người Đại Diện Độc Lập (cả trong trường hợp Hợp Đồng chấm dứt) và Khách Hàng theo chính sách của Công Ty với điều kiện:

 1. Sản Phẩm còn hạn sử dụng;
 2. Sản Phẩm còn nguyên bao bì, tem, nhãn, hoặc theo chế độ bảo hành Sản Phẩm nếu Sản Phẩm bị lỗi sản xuất;
 3. Yêu cầu được thực hiện trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận hàng; và
 4. Yêu cầu phải kèm theo hóa đơn mua hàng.

Bất cứ khi nào có yêu cầu Công Ty về việc đổi trả, mua lại Sản Phẩm trong thời gian hợp lệ, Người Đại Diện Độc Lập có thể:

 1. Đổi Sản Phẩm tương đương;
 2. Ghi nợ toàn bộ số tiền để mua Sản Phẩm khác, lưu ý rằng số tiền ghi nợ sẽ tương đương với giá mua Sản Phẩm ban đầu trừ đi 10% chi phí hành chính, vận chuyển và các chi phí khác nếu có (“Phí Hành Chính”); hoặc
 3. Được Công Ty hoàn trả lại số tiền mua hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, lưu ý rằng số tiền được hoàn trả sẽ tương đương với giá mua Sản Phẩm ban đầu trừ 10% Phí Hành Chính.

Lưu ý:

 1. Người Đại Diện Độc Lập bắt buộc phải xuất trình hóa đơn giá trị gia tăng cho mọi trường hợp nêu trên.
 2. Công Ty sẽ khấu trừ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác (nếu có) của bản thân Người Đại Diện Độc Lập thực hiện yêu cầu đổi trả Sản Phẩm và của những Người Đại Diện Độc Lập Tuyến Trên phát sinh từ việc mua Sản Phẩm bị đổi trả đó.
 3. Công Ty sẽ không khấu trừ 10% Phí Hành Chính cho trường hợp Sản Phẩm bị lỗi phải bảo hành.

Căn cứ vào Biên Nhận Dành Cho Khách Hàng, Khách Hàng có quyền khiếu nại trực tiếp với Công Ty về chất lượng Sản Phẩm, hoặc yêu cầu Công Ty đổi, mua lại hoặc bảo hành Sản Phẩm trong thời gian hợp lệ. Khách Hàng có thể:

 1. Đổi Sản Phẩm tương đương; hoặc
 2. Được Công Ty hoàn trả lại số tiền mua hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, lưu ý rằng số tiền được hoàn trả sẽ tương đương với giá mua Sản Phẩm ban đầu trừ 10% Phí Hành Chính.

Công Ty chịu trách nhiệm liên hệ với Người Đại Diện Độc Lập đã bán Sản Phẩm cho Khách Hàng và tiến hành khấu trừ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác (nếu có) mà Người Đại Diện Độc Lập và những Người Đại Diện Độc Lập Tuyến Trên của Người Đại Diện Độc Lập đó đã nhận được từ việc Khách Hàng mua Sản Phẩm đó.

4.2. Quy trình đổi trả, mua lại Sản Phẩm

Thời gian đổi trả, mua lại Sản Phẩm: Từ ngày 01 đến ngày 25 hàng tháng (trừ chủ nhật, ngày lễ); và từ 9:00 giờ đến 18:00 giờ hàng ngày.

Địa điểm đổi trả, mua lại Sản Phẩm: tại văn phòng Công Ty.

Điều kiện và cách thức đổi, mua lại Sản Phẩm

1. Đổi Sản Phẩm:

Khi có yêu cầu đổi Sản Phẩm, Người Đại Diện Độc Lập/Khách Hàng phải cung cấp cho Công Ty:

a. Thẻ thành viên còn hiệu lực (đối với Người Đại Diện Độc Lập);
b. Hóa đơn giá trị gia tăng, kèm theo Phiếu nhận hàng không quá 45 ngày tính đến nộp đơn yêu cầu đổi Sản Phẩm;
c. Sản Phẩm bị lỗi do sản xuất theo chính sách bảo hành Sản Phẩm;
d. Đơn đổi trả Sản Phẩm đã được điền đầy đủ thông tin.

Khi tiếp nhận yêu cầu từ Người Đại Diện Độc Lập/Khách Hàng, nếu Sản Phẩm được xác định là bị lỗi do sản xuất, còn hạn sử dụng và theo chính sách bảo hành Sản Phẩm, Công Ty sẽ tiến hành đổi Sản Phẩm tương đương cho Người Đại Diện Độc Lập/ Khách Hàng.

2. Mua lại Sản Phẩm theo yêu cầu của Người Đại Diện Độc Lập/Khách Hàng hoặc trong trường hợp chấm dứt Hợp Đồng:

Người Đại Diện Độc Lập/Khách Hàng khi có yêu cầu Công Ty mua lại Sản Phẩm hoặc trong trường hợp chấm dứt Hợp Đồng cần cung cấp cho Công Ty:

a. Thẻ thành viên còn hiệu lực (đối với Người Đại Diện Độc Lập);
b. Hóa đơn giá trị gia tăng, kèm theo Phiếu nhận hàng không quá 45 ngày tính đến nộp đơn yêu cầu mua lại Sản Phẩm;
c. Sản Phẩm yêu cầu Công Ty mua lại;
d. Đơn đổi trả Sản Phẩm đã được điền đầy đủ thông tin.

Khi tiếp nhận yêu cầu từ Người Đại Diện Độc Lập/Khách Hàng, nếu Sản Phẩm thỏa mãn các điều kiện đã quy định, Công Ty sẽ tiến hành mua lại Sản Phẩm.

Quy trình mua lại Sản Phẩm:

 1. Kể từ ngày nhận được yêu cầu mua lại Sản Phẩm trực tiếp hoặc bằng thư của Người Đại Diện Độc Lập, trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được Sản Phẩm, Phiếu nhận hàng và hóa đơn mua hàng đính kèm, Công Ty sẽ kiểm tra Sản Phẩm và xem xét các điều kiện về nguyên tắc trả lại Sản Phẩm và thông báo cho Người Đại Diện Độc Lập về việc chấp nhận trả lại hoặc lý do từ chối việc trả lại, mua lại. Bằng cách đồng ý mua lại Sản Phẩm, Công Ty và Người Đại Diện Độc Lập đồng ý về số lượng Sản Phẩm được hoàn trả và số tiền mà Công Ty sẽ trả lại cho Người Đại Diện Độc Lập.
 2. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hai bên đồng ý về số lượng Sản Phẩm được hoàn trả và số tiền được trả lại, Công Ty sẽ thanh toán số tiền đó cho Người Đại Diện Độc Lập hoặc ghi nợ số tiền đó để Người Đại Diện Độc Lập mua Sản Phẩm khác (theo yêu cầu của Người Đại Diện Độc Lập).

4.3. Mua lại tài liệu quảng cáo và/hoặc Bộ Khởi Động

Công Ty sẽ mua lại, theo các điều khoản thương mại hợp lý, các tài liệu quảng cáo do Công Ty sản xuất trên thị trường hiện tại và/hoặc Bộ Khởi Động khi một Người Đại Diện, vì bất kỳ lý do gì, quyết định không làm Người Đại Diện nữa. Khi yêu cầu Công Ty mua lại tài liệu quảng cáo và/hoặc Bộ Khởi Động, Người Đại Diện phải hoàn thành Đơn Yêu Cầu Mua Lại (có thể được tải xuống từ trang web chính thức của Công Ty www.qnetvn.net) và gửi tới văn phòng của Công Ty tại Việt Nam, cùng với các tài liệu quảng cáo và/hoặc Bộ Khởi Động và các biên lai gốc tương ứng, với chi phí và rủi ro do chính Người Đại Diện tự chịu. Khoản tiền hoàn lại mà Người Đại Diện được nhận sẽ tương đương với giá mua tài liệu quảng cáo và/hoặc Bộ Khởi Động đó sau khi khấu trừ 10% Phí Hành Chính.

5. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

5.1. Người Đại Diện có thể tự nguyện chấm dứt Hợp Đồng của mình bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Công Ty trước khi chấm dứt ít nhất là 10 ngày làm việc về việc tự nguyện chấm dứt đó. Người Đại Diện Độc Lập phải nộp cho Công Ty các tài liệu sau:

+ Đơn xin chấm dứt hoạt động;
+ Thẻ thành viên;
+ 01 bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và
+ Chứng chỉ đào tạo cơ bản do Công Ty cấp.

5.2. Hợp Đồng cũng có thể bị chấm dứt trong trường hợp có vi phạm của Người Đại Diện theo quy định tại khoản 6 dưới đây.

5.3. Các bên sẽ tiến hành thanh lý Hợp Đồng theo thủ tục sau:

+ Công Ty tiến hành mua lại Sản Phẩm trong trường hợp Người Đại Diện Độc Lập yêu cầu mua lại Sản Phẩm theo các nguyên tắc mua lại Sản Phẩm;
+ Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng, các Bên đồng ý tất cả các khoản hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Người Đại Diện Độc Lập có thể nhận được từ hoạt động kinh doanh của mình trong mạng lưới bán hàng đa cấp của Công Ty (nếu có). Ngoài ra, Người Đại Diện Độc Lập phải thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với Công Ty (nếu có) và tất cả các vấn đề khác liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên (nếu có);
+ Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày đồng ý trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác, Công Ty sẽ thanh toán các khoản hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác đó cho Người Đại Diện Độc Lập sau khi trừ các khoản nợ của Người Đại Diện Độc Lập đối với Công Ty.

6. ĐÌNH CHỈ VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ VI PHẠM CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN

6.1. Đình chỉ

Người Đại Diện có thể bị đình chỉ vì vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng, Quy Tắc Hoạt Động, Kế Hoạch Trả Thưởng và/hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có liên quan của Công Ty. Khi có quyết định đình chỉ Người Đại Diện, Công Ty sẽ thông báo cho Người Đại Diện bằng văn bản về quyết định đó, ngày có hiệu lực của việc đình chỉ, lý do đình chỉ và các bước cần thiết để xoá bỏ việc đình chỉ (nếu có). Thông báo đình chỉ sẽ được gửi đến địa chỉ của Người Đại Diện trên hồ sơ theo các điều khoản về thông báo, liên lạc có trong Quy Tắc Hoạt Động. Việc đình chỉ này có thể dẫn đến việc chấm dứt Hợp Đồng tùy thuộc quyết định riêng của Công Ty. Nếu Người Đại Diện mong muốn Công Ty xem xét lại quyết định, Người Đại Diện sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản cho Công Ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo đình chỉ. Công Ty sẽ xem xét và cân nhắc việc đình chỉ và thông báo cho Người Đại Diện bằng văn bản về quyết định của mình trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của Người Đại Diện. Công Ty sẽ không xem xét lại quyết định của mình thêm lần nào nữa.
Trong thời gian đình chỉ, Công Ty có thể thực hiện một hoặc một số hành động nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn, các hành động sau đây:

(a) Cấm Người Đại Diện giữ tư cách Người Đại Diện hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu và/hoặc tài liệu nào của Công Ty;
(b) Khấu trừ và/hoặc tước bỏ bất kỳ khoản hoa hồng và/hoặc tiền thưởng và/hoặc các lợi ích kinh tế khác nào của Người Đại Diện;
(c) Cấm Người Đại Diện mua Sản Phẩm của Công Ty;
(d) Cấm Người Đại Diện giới thiệu những Người Đại Diện mới và/hoặc liên hệ với những Người Đại Diện hiện tại và/hoặc tham dự các cuộc họp của những Người Đại Diện;
(e) Trong trường hợp Công Ty, theo quyết định riêng của mình, xác định rằng hành vi vi phạm dẫn đến việc đình chỉ vẫn còn đang tiếp diễn và chưa được giải quyết thỏa đáng, hoặc xảy ra một hành vi vi phạm mới có liên quan đến Người Đại Diện bị đình chỉ, thì Người Đại Diện bị đình chỉ có thể bị chấm dứt Hợp Đồng.

6.2. Chấm dứt

Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, Người Đại Diện có thể bị chấm dứt Hợp Đồng ngay lập tức vì đã vi phạm các điều khoản của Hợp Đồng, Quy Tắc Hoạt Động, Kế Hoạch Trả Thưởng và/hoặc bất kỳ tài liệu liên quan nào khác của Công Ty. Công Ty có thể, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt Hợp Đồng với một Người Đại Diện vi phạm mà không cần trải qua quá trình đình chỉ Người Đại Diện.

Trong trường hợp Người Đại Diện thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây, Công Ty sẽ phải chấm dứt Hợp Đồng với người đó theo quy định của pháp luật:

+ Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công Ty;
+ Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính năng, công dụng của Sản Phẩm, hoạt động của Công Ty;
+ Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được Công Ty ủy quyền bằng văn bản;
+ Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của Công Ty;
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua Sản Phẩm;
+ Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi Công Ty chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Khi quyết định chấm dứt Hợp Đồng với một Người Đại Diện, Công Ty sẽ gửi thông báo cho Người Đại Diện đó bằng văn bản đến địa chỉ trong hồ sơ của Người Đại Diện về việc chấm dứt.

Nếu Người Đại Diện mong muốn Công Ty xem xét lại quyết định chấm dứt, Người Đại Diện sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản cho Công Ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt. Nếu Công Ty không nhận được yêu cầu trong thời hạn 15 ngày, việc chấm dứt sẽ tự động được coi là quyết định cuối cùng. Nếu Người Đại Diện kịp thời gửi yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn, Công Ty sẽ xem xét lại quyết định và thông báo cho Người Đại Diện về kết quả của việc xem xét lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Người Đại Diện. Công Ty sẽ không xem xét lại quyết định của mình thêm lần nào nữa. Trong trường hợp quyết định chấm dứt vẫn được giữ nguyên, việc chấm dứt sẽ vẫn có hiệu lực kể từ ngày được nêu trong thông báo chấm dứt ban đầu.

6.3. Hệ quả của việc đình chỉ và chấm dứt

Sau khi tự nguyện chấm dứt Hợp Đồng, Người Đại Diện sẽ không còn được tự nhận mình là Người Đại Diện của Công Ty và phải ngừng sử dụng mọi tài liệu mang nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và bất kỳ dấu hiệu, nhãn, văn phòng phẩm hoặc việc quảng cáo nào về hoặc liên quan đến Sản Phẩm, kế hoạch hoặc chương trình của Công Ty. Người Đại Diện sẽ không còn quyền hưởng bất kỳ quyền lợi nào theo Hợp Đồng, Quy Tắc Hoạt Động và/hoặc Kế Hoạch Trả Thưởng.

Trong trường hợp bị đình chỉ, Người Đại Diện sẽ không được, trước khi việc đình chỉ được dỡ bỏ, tự nhận mình là Người Đại Diện của Công Ty, và cũng không được sử dụng mọi tài liệu mang nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và bất kỳ dấu hiệu, nhãn, văn phòng phẩm hoặc việc quảng cáo nào về hoặc liên quan đến Sản Phẩm, kế hoạch hoặc chương trình của Công Ty. Người Đại Diện sẽ không còn quyền hưởng bất kỳ quyền lợi nào theo Hợp Đồng, Quy Tắc Hoạt Động và/hoặc Kế Hoạch Trả Thưởng. Tuy nhiên, Người Đại Diện được phép giữ lại các TC của mình trong khi chờ quyết định cuối cùng về trường hợp của mình. Bất kỳ khoản hoa hồng và/hoặc tiền thưởng và/hoặc lợi ích kinh tế khác nào mà Người Đại Diện được hưởng sẽ được Công Ty giữ lại. Nếu sau đó, việc đình chỉ Người Đại Diện được dỡ bỏ, thì tất cả các khoản hoa hồng và/hoặc tiền thưởng và/hoặc lợi ích kinh tế khác chưa thanh toán có thể được trả cho Người Đại Diện theo quyết định riêng của Công Ty.

Trong trường hợp bị chấm dứt, thì ngay lập tức khi bị chấm dứt, Người Đại Diện bị chấm dứt sẽ:

(a) Phải loại bỏ và vĩnh viễn chấm dứt việc sử dụng các tài liệu mang nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và bất kỳ dấu hiệu, nhãn, văn phòng phẩm hoặc việc quảng cáo nào về hoặc liên quan đến Sản Phẩm, kế hoạch hoặc chương trình của Công Ty;
(b) Phải ngưng việc tự nhận mình là Người Đại Diện của Công Ty;
(c) Mất tất cả các quyền đối với vị trí Người Đại Diện của mình trong Kế Hoạch Trả Thưởng và tất cả các quyền đối với tất cả các khoản hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà Công Ty phải trả cho Người Đại Diện;
(d) Phải thực hiện mọi hành động theo yêu cầu hợp lý của Công Ty liên quan đến việc bảo vệ các thông tin mật của Công Ty. Công Ty có quyền trích lập bất kỳ khoản nợ nào của Người Đại Diện đối với Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn, những khoản phát sinh từ nghĩa vụ bồi thường theo khoản 13.15 dưới đây, từ các khoản hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác của Người Đại Diện.

6.4. Đăng ký lại

Người Đại Diện đã tự nguyện chấm dứt Hợp Đồng có thể nộp lại đơn đăng ký làm Người Đại Diện mới, nhưng việc đăng ký lại sẽ chỉ được xem xét sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng.

Người Đại Diện đã bị chấm dứt Hợp Đồng do có hành vi vi phạm theo quyết định của Công Ty chỉ có thể đăng ký làm Người Đại Diện sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng; Công Ty có toàn quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận việc đăng ký này của Người Đại Diện.

7. BỔ NHIỆM

7.1. Nhà thầu độc lập

Người Đại Diện là nhà thầu độc lập có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy Tắc Hoạt Động để quảng cáo hoặc tiếp thị Sản Phẩm của Công Ty.

 

7.2. Không có quyền đại diện cho Công Ty

Người Đại Diện không phải là bên nhận quyền, đối tác, nhân viên, đại lí hoặc đại diện của Công Ty. Người Đại Diện không có quyền, và sẽ không tự nhận mình là bên nhận quyền, đối tác, nhân viên, đại lí hoặc đại diện của Công Ty. Mối quan hệ giữa Người Đại Diện và Công Ty được điều chính hoàn toàn bởi Quy Tắc Hoạt Động này. Bất kỳ vi phạm nào của Người Đại Diện đối với điều khoản này đều bị xem là vi phạm nghiêm trọng Quy Tắc Hoạt Động và có thể dẫn đến việc ngay lập tức chấm dứt Hợp Đồng với Người Đại Diện.

 

7.3. Không phải là nhân viên

Vì Người Đại Diện không phải là nhân viên của Công Ty nên mọi chi phí phát sinh trong việc phát triển kinh doanh của Người Đại Diện là chi phí của chính Người Đại Diện. Người Đại Diện không được quyền yêu cầu Công Ty hoàn trả các chi phí đó.

 

7.4. Yêu cầu bồi thường của người lao động

Tương tự, Công Ty cũng không có trách nhiệm thanh toán hoặc đồng thanh toán cho Người Đại Diện bất kỳ lợi ích nào áp dụng cho nhân viên của Công Ty. Người Đại Diện tự chịu trách nhiệm về trách nhiệm pháp lý, sức khỏe, khuyết tật và bảo hiểm của mình, v.v.

8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN


8.1. Không độc quyền

Người Đại Diện có quyền không độc quyền tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm của Công Ty. Không có giới hạn địa lý nào tồn tại đối với việc giới thiệu hoặc bán hàng, miễn là Công Ty bảo lưu quyền không bán Sản Phẩm ở lãnh thổ hoặc quốc gia nào.


8.2. Quyền giới thiệu

Chỉ có Người Đại Diện mới có quyền giới thiệu Khách Hàng và/hoặc giới thiệu một Người Đại Diện mới khác cho Công Ty.


8.3. Quyền mua với giá chiết khấu

Lần mua Sản Phẩm đầu tiên của một Người Đại Diện sẽ được tính theo Giá Bán Lẻ nếu Người Đại Diện chưa thể giới thiệu thành công bất kỳ Sản Phẩm nào cho Khách Hàng trước khi Người Đại Diện mua Sản Phẩm lần đầu tiên. Theo quy định trên, Người Đại Diện có quyền mua Sản Phẩm với mức giá chiết khấu được gọi là “Giá Chiết Khấu Dành Cho Người Đại Diện Độc Lập”.


8.4. Quyền đối với tài liệu và thông tin liên lạc, v.v. của Công Ty; Quyền tham gia các chức năng của Công Ty

Người Đại Diện có thể nhận tài liệu và thông tin liên lạc khác định kỳ từ Công Ty. Người Đại Diện cũng sẽ được mời tham gia và, sau khi thanh toán các khoản phí thích hợp nếu có, tham gia các dịch vụ hỗ trợ, đào tạo, truyền động lực và công nhận do Công Ty tài trợ. Người Đại Diện cũng có thể được mời tham gia các cuộc thi và chương trình khuyến mại, tưởng thưởng do Công Ty tài trợ cho Người Đại Diện.


8.5. Không có quyền đại diện cho Công Ty với tư cách đại lý hay nhân viên của Công Ty

Người Đại Diện không có quyền thương lượng hoặc ký kết bất kỳ hợp đồng nào thay mặt Công Ty. Người Đại Diện cũng không có quyền tự nhận rằng mình có những quyền như vậy. Người Đại Diện cũng không tự nhận rằng mình là đại lý hoặc nhân viên của Công Ty.


8.6. Nghĩa vụ quảng bá cá nhân

Bất kể cấp bậc thành tích, Người Đại Diện có nghĩa vụ liên tục thúc đẩy việc bán hàng cá nhân thông qua việc giới thiệu Khách Hàng mới cho Công Ty và phục vụ các Khách Hàng hiện tại của họ.


8.7. Nghĩa vụ đối với Tuyến Dưới

Bất kỳ Người Đại Diện nào giới thiệu một Người Đại Diện khác cho Công Ty đều được khuyến khích thực hiện việc hỗ trợ và đào tạo để đảm bảo rằng Tuyến Dưới của mình đang hoạt động và tiến hành việc kinh doanh với tư cách Người Đại Diện một cách phù hợp. Việc thường xuyên liên lạc và giao tiếp mang lại lợi ích cho cả Người Giới Thiệu và Tuyến Dưới của họ. Người Đại Diện phải mô tả Kế hoạch Trả Thường một cách trung thực. Người Đại Diện không được tuyên bố về thu nhập có trong quá khứ, thu nhập tiềm năng hoặc thu nhập thực tế có thể đạt được cho Người Đại Diện tương lai. Người Đại Diện cũng không được sử dụng số liệu thu nhập của chính mình, hoặc của những Người Đại Diện khác, như là biểu hiện của sự bảo đảm thành công của người khác. Các tài liệu chi trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác không được sử dụng làm tài liệu tiếp thị. Người Đại Diện không được đưa ra sự bảo đảm về hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác hoặc ước tính chi phí đối với những Người Đại Diện tiềm năng.

8.8. Vượt tuyến

Theo khoản 11.1 và 11.3, không có Người Đại Diện nào có thể giới thiệu hoặc cố gắng giới thiệu một Người Đại Diện từ tuyến giới thiệu này ‘chuyển’ sang một tuyến giới thiệu khác. Một số ví dụ về vượt tuyến là:

(a) Đặt các TC bổ sung thuộc tuyến của mình vào các tuyến không nằm bên dưới TC Chính của mình;
(b) Đặt một Người Đại Diện mới sử dụng tên của bất kỳ ai mà Người Giới Thiệu biết và đặt người đó vào tuyến không nằm bên dưới TC Chính của Người Giới Thiệu mà vẫn có ý định hưởng lợi nhuận từ Người Đại Diện mới;
(c) Người Đại Diện sở hữu một lợi ích đối với một Người Đại Diện khác trong tuyến không nằm bên dưới TC Chính của họ;
(d) Tham gia vào các tuyến khác dưới cùng tên với một Người Đại Diện hiện hữu bằng cách sử dụng một Mã Số Người Đại Diện Độc Lập hợp lệ thay vì Mã Số Người Đại Diện Độc Lập được sử dụng trước đây.

Bất kỳ tình huống nào (bao gồm các ví dụ nêu trên hoặc các trường hợp khác) bị xem là vi phạm điều khoản này sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ nhất và có thể dẫn đến việc chấm dứt Người Đại Diện mới được đặt vào tuyến, cũng như chấm dứt Người Đại Diện đã có hành vi xúi giục tạo ra các tình huống đó.

8.9. Điều khoản không cạnh tranh trong 60 ngày

Nếu một Người Đại Diện đã cố gắng và đã thành công trong việc giới thiệu Khách Hàng/Người Đại Diện tiềm năng ký bất kỳ văn bản nào chứng minh rằng Người Đại Diện đã cố gắng, dù thành công hay không thành công, trong việc giới thiệu Khách Hàng/Người Đại Diện tiềm năng đó cho Công Ty thì Khách Hàng/Người Đại Diện tiềm năng đó, trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày ký văn bản đó, sẽ không đăng ký dưới sự giới thiệu của Người Đại Diện nào khác. Công Ty có quyền đình chỉ, chấm dứt hoặc chuyển đổi TC hoặc Việc Đại Diện đối với bất kỳ hành động nào vi phạm điều này.


8.10. Nghĩa vụ không giới thiệu các chương trình khác

Người Đại Diện không được giới thiệu, cố gắng giới thiệu hoặc cố ý trợ giúp người khác trong việc giới thiệu Người Đại Diện khác hoặc bất kỳ người nào về bất kỳ doanh nghiệp bán hàng đa cấp nào khác hoặc về tổ chức bán hàng của Người Đại Diện khác. Ngoài ra, không một Người Đại Diện nào tham gia vào bất kỳ hành động nào mà biết rằng việc tham gia vào hành động đó có thể khiến một Người Đại Diện khác hoặc bất kỳ người nào được giới thiệu bởi người khác về doanh nghiệp bán hàng đa cấp khác.
Người Đại Diện bị nghiêm cấm quảng cáo bất kỳ sản phẩm và/hoặc chương trình kinh doanh nào cạnh tranh với Công Ty.
Với chức năng của Công Ty hoặc tài sản của Công Ty, không một Người Đại Diện nào được yêu cầu bất kỳ người nào tham gia bất kỳ doanh nghiệp bán hàng đa cấp nào khác hoặc tham gia việc bán sản phẩm của bất kỳ doanh nghiệp bán hàng đa cấp nào khác.
Việc vi phạm bất kỳ phần nào của khoản này bị xem là vi phạm nghiêm trọng Quy Tắc Hoạt Động và có thể dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức hoặc thậm chí chấm dứt Hợp Đồng của Người Đại Diện vi phạm.

8.11. Vi phạm bảo mật

Tất cả Người Đại Diện đều có trách nhiệm duy trì tính toàn vẹn mạng lưới của Công Ty. Bất kỳ Người Đại Diện nào bị phát hiện ‘hack’ (ăn cắp, truy cập) hoặc can thiệp hoặc giả mạo cơ sở dữ liệu của Công Ty hoặc bất kỳ phần nào của hệ thống máy tính của Công Ty (phần cứng và/hoặc phần mềm) hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ hành vi nào nêu trên mà không có sự cho phép phù hợp, sẽ có thể bị chấm dứt Hợp Đồng ngay lập tức. Người Đại Diện đó cũng phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại và tổn thất của Công Ty.

8.12. Tuân thủ pháp luật

Người Đại Diện phải tuân thủ tất cả các quy định, quy chế, pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người Đại Diện.

8.13. Thuế, chi phí, v.v.

Công Ty sẽ khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của Người Đại Diện để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc các lợi ích kinh tế khác cho Người Đại Diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

8.14. Nghĩa vụ đối với Công Ty

Người Đại Diện sẽ, tại mọi thời điểm, trung thành với Công Ty và sẽ không công bố bất kỳ thông tin/tuyên bố nào làm mất uy tìn hoặc bất lợi cho Công Ty, bằng văn bản và/hoặc bằng lời nói. Người Đại Diện sẽ, tại mọi thời điểm, tôn trọng quyền quản lý của Công Ty; nếu vi phạm điều này, Người Đại Diện có thể bị chấm dứt bất kể họ có phải chịu trách nhiệm về việc phỉ báng hay vu khống hay không.

9. HOA HỒNG, TIỀN THƯỞNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KINH TẾ KHÁC (“sau đây gọi chung là Hoa Hồng”)

9.1. Điều kiện nhận Hoa Hồng

Người Đại Diện phải tích cực hoạt động và tuân thủ Hợp Đồng, Quy Tắc Hoạt Động và Kế Hoạch Trả Thưởng để đủ điều kiện nhận Hoa Hồng. Khi Người Đại Diện được hưởng Hoa Hồng theo Kế Hoạch Trả Thưởng, Công Ty sẽ chi trả Hoa Hồng cho Người Đại Diện theo Kế Hoạch Trả Thưởng. Người Đại Diện phải đọc kỹ Kế Hoạch Trả Thưởng để có giải thích chi tiết về cơ cấu Hoa Hồng và các yêu cầu tương ứng.

Hoa Hồng CHỈ ĐƯỢC trả cho việc bán Sản Phẩm của Công Ty. Không có khoản Hoa Hồng nào được trả cho việc mua tài liệu kinh doanh, Bộ Khởi Động, Danh Mục Sản Phẩm của Công Ty hoặc cho việc giới thiệu Người Đại Diện khác và/hoặc Khách Hàng.
Để được nhận Hoa Hồng trên Sản Phẩm được bán, Người Đại Diện phải hoàn tất Mẫu Đơn Đăng Ký Người Đại Diện, đơn phải được Công Ty tiếp nhận và chấp nhận trước khi kết thúc Kỳ Hoa Hồng mà việc bán hàng được thực hiện.
Hoa Hồng được tính cho từng TC riêng lẻ. Người Đại Diện có quyền có nhiều hơn 01 TC.

9.2. Kỳ Hoa Hồng

Kỳ Hoa Hồng nghĩa là khoảng thời gian mà Hoa Hồng được tính toán và thanh toán dựa trên doanh số bán hàng của tuần trước đó. Nó bắt đầu từ 00giờ01 vào thứ Bảy cho đến 23giờ59 vào thứ Sáu. Tuy nhiên, việc tính toán Hoa Hồng chỉ được tính hàng ngày vào cuối mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Tất cả các giao dịch hoặc BV được tích luỹ bởi hoặc cho bất kỳ Người Đại Diện nào trong thứ Bảy và Chủ Nhật sẽ được xem là được tích lũy vào thứ Hai cho tất cả các mục đích tính toán Hoa Hồng.

9.3. Điều chỉnh Hoa Hồng

Người Đại Diện nhận Hoa Hồng theo Kế Hoạch Trả Thưởng dựa trên doanh số bán hàng thực tế của Sản Phẩm cho Khách Hàng. Khi một Sản Phẩm được trả lại cho Công Ty để được hoàn lại tiền hoặc được Công Ty mua lại hoặc giao dịch không được hoàn thành thành công vì bất kỳ lý do nào thì các khoản Hoa Hồng được tính cho Sản Phẩm được trả lại hoặc mua lại hoặc giao dịch không thành công đó sẽ được khấu trừ trong Kỳ Hoa Hồng mà việc hoàn lại hoặc mua lại diễn ra, và tiếp tục khấu trừ trong mỗi Kỳ Hoa Hồng sau đó cho đến khi thu hồi Hoa Hồng đầy đủ từ những Người Đại Diện đã nhận Hoa Hồng cho việc bán Sản Phẩm được hoàn lại hoặc mua lại đó.

Ngoài ra, nếu Công Ty đã trả Hoa Hồng cho một Người Đại Diện cho Sản Phẩm được trả lại, Công Ty có quyền yêu cầu Người Đại Diện hoàn trả Hoa Hồng nói trên và Người Đại Diện có nghĩa vụ hoàn trả Hoa Hồng đó cho Công Ty.

9.4. Thanh toán Hoa Hồng

Tất cả Hoa Hồng mà Người Đại Diện kiếm được sẽ được ghi có vào Tài Khoản Q của Người Đại Diện. Người Đại Diện có thể hướng dẫn Công Ty thanh toán các khoản ghi nhận trong Tài Khoản Q của mình bằng hình thức séc, hối phiếu hoặc chuyển tiền điện tử theo lệ phí hành chính do Công Ty xác định tại từng thời điểm.

9.5. Hoa Hồng chưa được lãnh

Người đại diện phải gửi tiền hoặc chuyển thành tiền mặt các tấm séc Hoa Hồng trong vòng 06 tháng kể từ ngày phát hành. Tấm séc nào không được chuyển thành tiền mặt trong vòng 06 tháng sẽ bị hủy. Sau khi tấm séc đã bị hủy mà Người Đại Diện là chủ nhân của tấm séc đó yêu cầu Công Ty xuất lại một tấm séc Hoa Hồng mới để thay cho tấm séc đã bị hủy, thì Công Ty có quyền tính phí hồ sơ đối với Người Đại Diện đó cho việc xuất lại séc Hoa Hồng. Phí hồ sơ sẽ được khấu trừ vào khoản Hoa Hồng mà Người Đại Diện được lãnh.

9.6. Chính sách đặt hàng lại

Công Ty sẽ nhanh chóng giao tất cả các Sản Phẩm có sẵn. Bất kỳ mặt hàng nào không có sẵn (trừ trường hợp ngừng kinh doanh) sẽ được đưa vào diện đặt hàng lại và được phân phối khi Công Ty nhận thêm hàng. Khi đó, Người Đại Diện sẽ được trả Hoa Hồng đối với các mặt hàng được đặt hàng lại khi chúng được giao, trừ khi được thông báo về việc ngừng kinh doanh các Sản Phẩm đó. Việc đặt hàng lại có thể được hủy bỏ theo yêu cầu của Khách hàng hoặc của Người Đại Diện.

9.7. Quyền bù trừ nợ

Công Ty có quyền khấu trừ bất kỳ khoản nợ nào mà Người Đại Diện nợ Công Ty vào Hoa Hồng của Người Đại Diện.

10. Chuyển giao Việc Đại Diện

10.1. Mua lại Việc Đại Diện

(a) Trừ trường hợp được quy định rõ ràng tại đây, Người Đại Diện không được bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào Việc Đại Diện của mình (hoặc bất kỳ quyền nào trong Việc Đại Diện) cho Người Đại Diện khác hoặc cho bất kỳ người nào khác. Mặc dù nội dung vừa được đề cập và khoản 10.1(c), theo khoản 10.1(d), một Người Đại Diện vẫn có thể chuyển giao Việc Đại Diện của mình cho Người Giới Thiệu của mình hoặc Người Giới Thiệu của Người Giới Thiệu của mình đến 05 cấp Người Giới Thiệu. Trong trường hợp đó, Việc Đại Diện của Người Giới Thiệu và Việc Đại Diện của Người Đại Diện thực hiện việc chuyển giao sẽ được hợp nhất.

(b) Không có bất kỳ việc chuyển giao Việc Đại Diện nào được cho phép thực hiện trong vòng 06 tháng kể từ ngày đăng ký làm Người Đại Diện. Trong trường hợp chuyển giao, Người Đại Diện phải chuyển giao tất cả các TC của mình, tức là toàn bộ Việc Đại Diện của mình, cho người nhận chuyển giao mà không có ngoại lệ nào.

(c) Bất kỳ Người Đại Diện nào muốn mua lại Việc Đại Diện của một Người Đại Diện khác hoặc bất kỳ quyền lợi nào thuộc Việc Đại Diện đó phải, trước tiên, chấm dứt Việc Đại Diện của mình và chờ 12 tháng trước khi đủ điều kiện để được mua Việc Đại Diện đó. Tất cả các giao dịch đó phải được thông báo đầy đủ và phải được sự chấp thuận trước của Công Ty.

(d) Người Đại Diện không được bán, chuyển nhượng, sáp nhập hoặc chuyển giao Việc Đại Diện của mình (hoặc bất kỳ quyền nào liên quan đến Việc Đại Diện của mình) mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công Ty và phải tuân thủ các điều kiện sau:

(d.1) Công Ty sở hữu quyền ưu tiên lựa chọn đối với bất kỳ việc bán, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc sáp nhập bất kỳ Việc Đại Diện nào. Người Đại Diện có nhu cầu bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao Việc Đại Diện của mình, trước tiên, phải thông báo cho Công Ty bằng văn bản về các điều khoản và điều kiện như bất kỳ lời đề nghị nào đang được đưa ra hoặc dự định đưa ra. Công Ty sẽ thông báo cho Người Đại Diện trong vòng 15 ngày làm việc sau khi nhận được thông báo của Người Đại Diện về việc Công Ty quyết định chấp nhận hay từ chối đề nghị đó. Nếu Công Ty không trả lời trong thời hạn 15 ngày làm việc hoặc từ chối đề nghị đó, Người Đại Diện có thể chào chính đề nghị đó hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị nào đang được đưa ra có cùng điều khoản và điều kiện như lời đề nghị đã chào cho Công Ty cho bất kỳ người nào không phải là một Người Đại Diện;

(d.2) Người Đại Diện thực hiện việc bán và/hoặc người mua tiềm năng phải cung cấp cho Công Ty bản sao tất cả các tài liệu ghi nhận các chi tiết về việc chuyển giao, bao gồm không giới hạn, tên của người mua, giá mua, và các điều khoản mua và thanh toán;

(d.3) Một khoản phí hành chính văn phòng đối với việc chuyển giao phải kèm theo các tài liệu chuyển giao;

(d.4) Hợp đồng chuyển giao Việc Đại Diện phải chứa đựng điều kiện do Người Đại Diện thực hiện việc bán đưa ra vì lợi ích của người mua dự kiến về việc không cạnh tranh với người mua dự kiến hoặc cố gắng làm lệch đi hoặc giới thiệu bất kỳ Người Đại Diện hiện hữu nào trong thời hạn 01 năm kể từ ngày bán hoặc chuyển giao;

(d.5) Khi việc bán, chuyển giao hoặc chuyển nhượng được Công Ty chấp thuận bằng văn bản, người mua phải đảm nhận vị trí và các điều khoản của hợp đồng của Người Đại Diện thực hiện việc bán và phải hoàn thành Mẫu Đơn Đăng Ký Người Đại Diện hiện tại và tất cả các tài liệu khác theo yêu cầu của Công Ty;

(d.6) Công Ty có quyền, tùy thuộc quyết định riêng của mình, đưa ra các điều khoản và điều kiện bổ sung trước khi phê duyệt bất kỳ việc bán hoặc chuyển giao nào. Công Ty có quyền từ chối bất kỳ việc bán hoặc chuyển giao nào.

 

10.2. Thay đổi Điều Khoản hoặc Điều Kiện

Nếu Người Đại Diện thay đổi các điều khoản và điều kiện của đề nghị bán hoặc chuyển giao vào bất kì thời điểm nào, quy trình đề nghị sẽ phải thực hiện lại từ đầu, bắt đầu bằng việc gửi lời để nghị đến Công Ty.

10.3. Tuân thủ yêu cầu của Công Ty

Bất kì việc bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao Việc Đại Diện hoặc bất kì lợi ích nào của Việc Đại Diện không tuân thủ các yêu cầu nêu trên sẽ không được Công Ty chấp nhận hoặc công nhận.

10.4. Sản Phẩm chưa được thanh toán đầy đủ

Không một việc chuyển giao, chuyển nhượng hoặc bán Việc Đại Diện nào được cho phép nếu Người Đại Diện thực hiện việc chuyển giao, chuyển nhượng hoặc bán chưa thanh toán đầy đủ các Sản Phẩm mà người đó đã đặt hàng từ Công Ty.

10.5. Chuyển giao Tuyến Dưới

Việc chuyển giao Việc Đại Diện của một Người Đại Diện cho một Tuyến Dưới của Người Đại Diện đó là không được phép.

10.6. Vi phạm tính tuân thủ

Nếu, theo quyết định riêng của Công Ty, việc chuyển giao Việc Đại Diện được xác định là nhằm vi phạm tính tuân thủ Hợp Đồng, Quy Tắc Hoạt Động và/hoặc Kế Hoạch Trả Thưởng, thì việc chuyển giao đó sẽ bị xem là vô hiệu. Công Ty có thể, theo quyết định riêng của mình, thực hiện một hoặc một số hành động phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, việc chấm dứt Việc Đại Diện của Người Đại Diện thực hiện việc chuyển giao.

11. Chuyển giao quyền

11.1. Chết

Người Đại Diện có quyền chỉ định một người để Công Ty chuyển giao Việc Đại Diện của người đó khi người đó qua đời. Người Đại Diện luôn có quyền thay đổi người được chỉ định nhận chuyển giao bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Công Ty. Tuy nhiên, Công Ty sẽ không chấp nhận việc chuyển giao trừ khi người được chỉ định hoặc người được chỉ định cuối cùng hoàn thành Mẫu Đơn Đăng Ký Người Đại Diện hiện tại và nộp bản sao chứng thực giấy chứng tử của Người Đại Diện cho Công Ty. Sau đó, người được chỉ định sẽ được tiếp quản Việc Đại Diện của Người Đại Diện trước và được hưởng tất cả các khoản hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác được tích luỹ sau đó và tất cả các quyền, và/hoặc chịu mọi nghĩa vụ với tư cách là một Người Đại Diện của Công Ty. Nếu Người Đại Diện không chỉ định bất kỳ người nào trong suốt cuộc đời của mình, thì Việc Đại Diện của họ sẽ bị chấm dứt ngay lập tức khi người đó chết. Bất kỳ sự vượt tuyến nào do hậu quả của việc chuyển giao Việc Đại Diện theo khoản này sẽ không bị coi là vi phạm Quy Tắc Hoạt Động.

11.2. Chấm dứt quan hệ hợp tác

Nếu Việc Đại Diện được đăng ký bởi từ 02 người trở lên, họ sẽ được coi là đối tác theo Hợp Đồng và Quy Tắc Hoạt Động. Trong trường hợp quan hệ hợp tác bị chấm dứt, trừ khi Công Ty nhận được một thỏa thuận hợp lệ và có hiệu lực pháp luật được ký bởi tất cả các bên đối tác về việc sắp xếp Việc Đại Diện của họ trong vòng 30 ngày kể từ ngày được thông báo về việc chấm dứt quan hệ hợp tác, Việc Đại Diện của họ sẽ tự động chấm dứt sau khi hết thời hạn 30 ngày nói trên.

11.3. Kết hôn và ly hôn

Trong trường hợp 02 Người Đại Diện thuộc các tuyến giới thiệu riêng rẽ kết hôn với nhau, họ vẫn có thể duy trì Việc Đại Diện của riêng mình. Họ cũng được phép hợp nhất Việc Đại Diện của họ thành 01 nhưng sẽ không được phép chuyển giao hoặc thay đổi vị trí các TC của họ trong Phả Hệ. Điều này sẽ không bị coi là vượt tuyến theo khoản 8.8. Trong trường hợp một cặp vợ chồng lựa chọn việc tạo ra một Việc Đại Diện duy nhất do hai người sở hữu ngang nhau và 02 người này sau đó ly hôn hoặc ly thân, Công Ty sẽ tiếp tục chi trả Hoa Hồng kiếm được như trước khi ly hôn hoặc ly thân cho đến khi Công Ty nhận được thông báo bằng văn bản, được ký và công chứng bởi cả hai bên hoặc theo quyết định của tòa án, quy định cụ thể cách thức chi trả Hoa Hồng trong tương lai.

12. Thông Tin Độc Quyền

12.1. Thông Tin Mật

Trong thời hạn của Hợp Đồng, Công Ty có thể cung cấp cho Người Đại Diện các thông tin mật, bao gồm nhưng không giới hạn, các báo cáo về Phả Hệ và Tuyến Dưới, danh sách Khách Hàng, thông tin Khách Hàng do Công Ty phát triển hoặc do Người Đại Diện phát triển cho và thay mặt cho Công Ty (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu tín dụng, hồ sơ Khách Hàng và Người Đại Diện, và thông tin mua Sản Phẩm), danh sách Người Đại Diện, thông tin nhà sản xuất và nhà cung cấp, báo cáo kinh doanh, báo cáo về Hoa Hồng hoặc bán hàng, và các thông tin tài chính và kinh doanh khác mà Công Ty xác định là thông tin mật. Tất cả các thông tin đó (dù dưới dạng văn bản hay dạng điện tử) là thông tin độc quyền và bảo mật của Công Ty và được truyền tới Người Đại Diện theo cách bảo mật nghiêm ngặt nhất trên cơ sở “cần biết” để chỉ sử dụng cho việc kinh doanh của Người Đại Diện với Công Ty.

Người Đại Diện phải nỗ lực tối đa trong việc giữ bí mật các thông tin đó và không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng thông tin đó cho bất kỳ hoạt động nào không phải của/không liên quan đến Công Ty trong quá trình làm Người Đại Diện và kể cả sau đó. Người Đại Diện không được sử dụng thông tin để cạnh tranh với Công Ty hoặc nhằm bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc quảng bá các chương trình và Sản Phẩm của Công Ty. Dựa trên hết hạn, không gia hạn hoặc chấm dứt Hợp Đồng, Người Đại Diện phải ngừng sử dụng các thông tin mật đó và nhanh chóng trả lại mọi thông tin mật cho Công Ty.

12.2. Báo cáo trực tuyến và điện thoại

Theo yêu cầu của Người Đại Diện, Công Ty có thể cung cấp cho Người Đại Diện các thông tin như báo cáo trực tuyến hoặc điện thoại về hoạt động tuyến dưới, bao gồm nhưng không giới hạn, doanh số bán hàng cá nhân và doanh số bán hàng nhóm (hoặc bất kỳ phần nội dung nào trong đó), và hoạt động giới thiệu của tuyến dưới. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn, khả năng xảy ra lỗi con người và máy móc; lỗi công nghệ thông tin; tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các đơn hàng; việc từ chối thanh toán bằng thẻ tín dụng và séc điện tử; Sản Phẩm được trả lại; và phí bồi hoàn thẻ tín dụng và séc điện tử; thông tin và/hoặc tính chính xác, trọn vẹn, đầy đủ, kịp thời của thông tin không được đảm bảo bởi Công Ty hoặc bất kỳ người nào tạo hoặc truyền thông tin.

12.3. Sử dụng tên, logo, hoặc tên thương mại, v.v. của Công Ty

(a) Tên, logo, tên thương mại, nhãn hiệu của Công Ty, tên Sản Phẩm, tài liệu quảng cáo, catalog, tài liệu bán hàng, hợp đồng và buổi đào tạo bán hàng, tài liệu, tài liệu âm thanh hoặc video, bài thuyết trình hoặc sự kiện là tài sản được bảo vệ bản quyền của Công Ty trên toàn thế giới và Công Ty giữ quyền sở hữu hoặc giấy phép độc quyền đối với toàn bộ nội dung.

(b) Trong mọi trường hợp, Người Đại Diện không được sao chép hoặc phát hành riêng các phiên bản được sao chép từ các tài liệu nêu trên. Người Đại Diện không được sử dụng tên, logo, tên thương mại, nhãn hiệu, tên chương trình của Công Ty hoặc tên Sản Phẩm dưới bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào.

(c) Công Ty bảo lưu việc bảo hộ tên. Bên cạnh các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ có liên quan, các tên sau đây cũng được bảo hộ và hạn chế sử dụng bởi Người Đại Diện trong các hoạt động của Người Đại Diện: QI Ltd, QI Holdings Ltd, QI, QuestNet Ltd, QNet Ltd, GoldQuest International Ltd, Quest Vacation International Ltd, QVI, Gold, Gold Team, GQI, V-Team, The V, VTI, Bank, Gold Rush, Legal, GITA, RYTHM, R.Y.T.H.M. hoặc RYTHM Asia, Prana Resort, JR Mayer Collection, Qatana, Amezcua Wellness, Cimier, Qplus, Q-Shoppe, QuEX, Bonvo, Q Lifestyle, Vijayaratnam Foundation, Copy Quest và tất cả tên khác của các công ty thuộc Tập Đoàn QI. Những tên này cũng bị cấm sử dụng bởi những Người Đại Diện liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người Đại Diện trên trang web cá nhân và/hoặc địa chỉ email của họ.

12.4. Giới hạn bản quyền

Đối với các Sản Phẩm mua từ Công Ty, Người Đại Diện phải tuân thủ tất cả các hạn chế sử dụng và bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất.

Nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công Ty, Người Đại Diện không được thu hình và/hoặc thu âm các cuộc họp, hội nghị và/hoặc buổi đào tạo của Công Ty hoặc bất kỳ bài phát biểu nào (bao gồm cả các cuộc gọi hội nghị) trong các cuộc họp, hội nghị và/hoặc buổi đào tạo của Công Ty.

12.5. Bảo mật đối tác

Mối quan hệ kinh doanh của Công Ty với các đối tác, nhà sản xuất và nhà cung cấp là bảo mật. Người Đại Diện không được liên lạc, trực tiếp hay gián tiếp, hoặc nói chuyện, hoặc giao tiếp với bất kỳ nhà cung cấp hay nhà sản xuất nào của Công Ty ngoại trừ các sự kiện do Công Ty tài trợ mà tại đó nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất có mặt theo yêu cầu của Công Ty.

13. Thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Người Đại Diện

13.1. Tài liệu quảng bá và quảng cáo

Chỉ các tài liệu quảng bá và quảng cáo được sản xuất hoặc phê duyệt trước bằng văn bản bởi Công Ty mới có thể được sử dụng để quảng cáo hoặc quảng bá cho hoạt động kinh doanh của Người Đại Diện hoặc để bán Sản Phẩm của Công Ty. Tài liệu Công Ty không thể được sao chép, in lại hoặc cá nhân hóa mà không có sự cho phép trước bằng văn bản.

Tất cả các mặt hàng khuyến mại mang tên hoặc logo Công Ty chỉ được mua từ Công Ty trừ khi có sự cho phép trước bằng văn bản từ Công Ty.

Người Đại Diện có thể ghi tên, địa chỉ, danh hiệu Người Đại Điện Độc Lập, số điện thoại và Mã Số Người Đại Điện Độc Lập lên bất kỳ tài liệu quảng cáo nào mà Công Ty đã phê duyệt hoặc bán cho Người Đại Diện.

13.2. Tuyên bố về thu nhập

Không một dự đoán thu nhập nào, bao gồm những dự đoán chỉ dựa trên toán học hoặc những ‘dự báo lý tưởng’ theo Kế Hoạch Trả Thưởng được đưa ra cho Người Đại Điện Độc Lập tiềm năng. Không một Người Đại Điện Độc Lập nào được đề cập thu nhập của chính mình như là dấu hiệu của sự thành công để đảm bảo cho người khác, vì thành công và thu nhập phụ thuộc vào nhiều biến số. Người Đại Điện Độc Lập sẽ không bảo đảm tiền lương, tiền thưởng, chi phí, phụ cấp, v.v. Không một Người Đại Điện Độc Lập nào được trình bày hoặc trưng bày bản gốc hoặc bản sao séc Hoa Hồng của mình để dụ dỗ bất kỳ Người Đại Điện Độc Lập tiềm năng nào.

13.3. Chức danh của Người Đại Diện

Người Đại Diện chỉ được thể hiện mình là “một Người Đại Điện Độc Lập của Công Ty” và có thể đề cập đến cấp bậc liên quan mà Người Đại Diện đạt được tại một thời điểm cụ thể, ví dụ: Người Đại Điện Độc Lập Ngôi Sao Vàng.

13.4. Văn phòng phẩm và danh thiếp

(a) Chỉ có các phiên bản biểu tượng và nội dung được Công Ty phê duyệt mới được phép sử dụng.
(b) Trừ khi có sự chấp thuận trước của bộ phận pháp lý của Công Ty, Người Đại Diện không được phép ‘tạo’ văn phòng phẩm, danh thiếp hoặc biểu tượng tên của riêng họ chứa đựng tên thương mại hoặc nhãn hiệu của Công Ty.
(c) Người Đại Diện không được phép chèn địa chỉ, số điện thoại liên lạc hoặc email của bất kỳ văn phòng nào Công Ty hoặc các công ty liên kết nào của Công Ty trong danh thiếp, văn phòng phẩm hoặc biểu tượng tên của Người Đại Diện.

13.5. Quảng cáo điện tử

Người Đại Diện không được quảng cáo hoặc quảng bá hoạt động kinh doanh, Sản Phẩm hoặc kế hoạch tiếp thị của Công Ty hoặc sử dụng tên của Công Ty trên bất kỳ phương tiện công cộng nào bao gồm các phương tiện điện tử hoặc truyền tải điện tử, trên Internet qua các website hoặc theo cách thức khác mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của bộ phận pháp lý của Công Ty. Khi có được sự chấp thuận đó, Người Đại Diện phải tuân thủ Chính Sách Truyền Thông Xã Hội. Nghiêm cấm việc gửi thư rác và sử dụng các hệ thống quay số điện thoại tự động. Việc vi phạm khoản này được xem là một vi phạm nghiêm trọng đối với Quy Tắc Hoạt Động và có thể dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức hoặc thậm chí chấm dứt Việc Đại Diện của Người Đại Diện có hành vi vi phạm.

13.6. Danh bạ điện thoại

Người Đại Diện không được phép sử dụng tên thương mại của Công Ty trong việc quảng cáo số điện thoại và số viễn thông của mình trên các tài liệu không phải do Công Ty sản xuất và không được Công Ty phê duyệt mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của bộ phận pháp lý của Công Ty.

13.7. Phỏng vấn truyền thông

Người Đại Diện bị nghiêm cấm tham gia các cuộc phỏng vấn trên đài, truyền hình, báo chí hoặc tạp chí hoặc sử dụng sự xuất hiện công khai, các buổi diễn thuyết trước công chúng hoặc thực hiện bất kỳ hình thức tuyên bố nào với công chúng để quảng cáo về Công Ty, Sản Phẩm hoặc hoạt động kinh doanh Công Ty mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công Ty. Tất cả các câu hỏi trên phương tiện truyền thông đều cần được gửi đến Văn phòng Hồng Kông của Công Ty, Phòng Quan hệ Doanh nghiệp.

13.8. Xác nhận

Không có sự xác nhận nào của một nhân viên Công Ty hoặc quản trị viên Công Ty hoặc bên thứ ba có hiệu lực, trừ khi được thể hiện rõ ràng trong các tài liệu và truyền thông của Công Ty. Các cơ quan quản lý quốc gia, liên bang và tiểu bang không phê duyệt hoặc xác nhận các chương trình bán hàng trực tiếp. Do đó, Người Đại Diện không được tuyên bố hoặc hàm ý, một cách trực tiếp hay gián tiếp, rằng các chương trình và Sản Phẩm của Công Ty đã được chấp thuận hoặc xác nhận bởi bất kỳ quốc gia hoặc cơ quan chính phủ nào.

13.9. Giao tiếp độc lập

Người Đại Điện, với tư cách là các nhà thầu độc lập, được khuyến khích cung cấp thông tin và hướng đến các Tuyến Dưới của mình. Tuy nhiên, Người Đại Diện phải xác định và phân biệt việc giao tiếp mang tính cá nhân của họ và việc giao tiếp mang tính chính thức của Công Ty khi giao tiếp với các Tuyến Dưới của mình.

13.10. Trưng bày Sản Phẩm của Công Ty

Tính toàn vẹn của Kế Hoạch Trả Thưởng được xây dựng dựa trên phương thức bán hàng trực tiếp. Người Đại Diện sẽ không cố ý bán bất kỳ Sản Phẩm Công Ty nào, hoặc trưng bày bất kỳ Sản Phẩm Công Ty, tên Công Ty, nhãn hiệu, tư liệu hoặc tài liệu quảng cáo nào tại bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào, bao gồm nhưng không giới hạn, siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm, chợ trời hoặc buổi hội họp, nhà hàng, quán bar hoặc câu lạc bộ đêm cố định hoặc bất kỳ cơ sở, cửa hàng tiện lợi hoặc trạm xăng nào tương tự như vậy. Việc miễn trừ đối với quy định này phải được sự chấp thuận bằng văn bản của bộ phận pháp lý của Công Ty.
Người Đại Diện có thể quảng bá Kế Hoạch Trả Thưởng tại văn phòng, hội chợ và triển lãm thương mại của họ với điều kiện là không được trình bày hoặc trưng bày bất kỳ kế hoạch nào khác liên quan đến bất kỳ công ty bán hàng trực tiếp hoặc công ty kinh doanh theo mạng lưới nào.

13.11. Tuyên bố về Sản Phẩm

Người Đại Diện sẽ không đưa ra tuyên bố, trình bày hoặc bảo đảm nào liên quan đến bất kỳ Sản Phẩm nào của Công Ty, trừ những nội dung đã được Công Ty chấp thuận trước bằng văn bản hoặc được nêu trong các tài liệu chính thức của Công Ty, chẳng hạn như Quy Tắc Hoạt Động.

13.12. Fax và thư rác

Việc gửi fax và thư điện tử không được sự cho phép của người nhận (thư rác) bị nghiêm cấm.

13.13. Lưu trữ hồ sơ

Công Ty khuyến khích tất cả Người Đại Diện lưu giữ đầy đủ và chính xác tài liệu của tất cả các giao dịch kinh doanh của họ.

13.14. Pháp chế tuân thủ

Bất kỳ công cụ hoặc kỹ thuật thuyết trình nào được Người Đại Diện sử dụng khi quảng bá hoạt động kinh doanh, Sản Phẩm và/hoặc Kế Hoạch Trả Thưởng của Công Ty đều phải nằm trong phạm vi quyền của Người Đại Diện tại quốc gia/tiểu bang tương ứng của mình. Người Đại Diện có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi tuyên bố hoặc kỹ thuật trình bày được thực hiện đều, trên thực tế, được cho phép tại quốc gia/tiểu bang của mình. Trong trường hợp tại một địa điểm nhất định yêu cầu phải có một giấy phép đặc biệt hoặc bằng cấp chuyên nghiệp để có thể đưa ra tuyên bố hoặc thực hiện việc trình bày hoặc tiến hành kinh doanh thì Người Đại Diện có trách nhiệm đảm bảo giấy phép, bằng cấp hoặc sự cho phép cần thiết đó.

13.15. Thỏa thuận bồi thường

Mỗi và mọi Người Đại Diện sẽ bảo đảm và giữ cho Công Ty, các cổ đông/thành viên, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của Công Ty khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm, tổn thất hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, chi phí tòa án và phí luật sư trong việc đòi yêu cầu từ Công Ty, các cổ đông/thành viên, cán bộ, giám đốc, nhân viên và/hoặc đại lý của Công Ty, chi phí tòa án và phí luật sư mà Công Ty, các cổ đông/thành viên, cán bộ, giám đốc, nhân viên và/hoặc đại lý của Công Ty phải chịu, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến hoặc kết nối với (các) vấn đề bị cáo buộc sau của Người Đại Diện

(a) Các hoạt động với tư cách Người Đại Diện;
(b) Việc vi phạm các điều khoản của Hợp Đồng;
(c) Việc vi phạm hoặc việc không tuân thủ bất kỳ quy định pháp luật hoặc quy tắc hiện hành nào.

14. Các điều khoản chung

14.1. Quy định cấm đối với nhân viên Công Ty

Nhân viên của Công Ty và các thành viên gia đình trực tiếp của họ (ví dụ: vợ/chồng, cha, mẹ, anh, chị, em, v.v.) – những người cư trú cùng một hộ gia đình với nhân viên của Công Ty bị cấm tham gia vào Kế Hoạch Trả Thưởng. Việc vi phạm chính sách này bị coi là nghiêm trọng và có thể dẫn đến việc sa thải nhân viên và loại bỏ toàn bộ mạng lưới của nhân viên đó thành của Công Ty. Người Đại Diện có thể được chuyển sang một vị trí được trả công của Công Ty hoặc được Công Ty tuyển làm nhân viên; trước khi chấp nhận vị trí tuyển dụng hoặc vị trí được trả công đó, Người Đại Diện nộp thông báo chuyển quyền sở hữu cho Công Ty và từ bỏ quyền sở hữu và các đặc quyền có được từ các Trung Tâm Theo Dõi của họ.

14.2. Trách nhiệm

Người Đại Diện đồng ý và thừa nhận rằng mình đang sử dụng các website, dịch vụ, phần mềm, chức năng, thông tin, ứng dụng và công cụ của Công Ty (sau đây gọi chung là “Dịch Vụ”) và tự chịu rủi ro từ việc sử dụng đó, và rằng Dịch Vụ được cung cấp “NHƯ LÀ” “NHƯ CÓ SẴN” “VỚI MỌI SAI SÓT” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, sự bảo đảm về việc Dịch Vụ sẽ được cung cấp một cách không gián đoạn và liên tục mọi lúc.
Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm, và mỗi Người Đại Diện giải phóng Công Ty khỏi và từ bỏ tất cả các khiếu nại về bất kỳ tổn thất về lợi nhuận, thiệt hại gián tiếp, trực tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, mang tính trừng phạt hay mang tính hậu quả hoặc bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào khác phát sinh đối với hoặc chịu bởi Người Đại Diện như là kết quả của:

(a) việc vi phạm của Người Đại Diện khác đối với Hợp Đồng của người đó, bất kỳ Điều Khoản hoặc Điều Kiện nào của Quy Tắc Hoạt Động, và/hoặc Kế Hoạch Trả Thưởng;

(b) hoạt động kinh doanh của những Người Đại Diện khác;

(c) bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào do Công Ty cung cấp một cách thiếu cẩn trọng, sai sót hoặc không chính xác;

(d) việc Công Ty không lưu trữ đầy đủ và chính xác hồ sơ giao dịch kinh doanh của Người Đại Diện;

(e) bất kỳ lỗi hệ thống, lỗi máy chủ hoặc lỗi kết nối nào, sự vi phạm an ninh, lỗi, giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, tẩy xóa, khuyết điểm, thiếu sót, gián đoạn, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền phát, vi-rút máy tính, lỗi lập trình hoặc mã độc, mã phá hoại hoặc phá hỏng khác, tác tử phần mềm hoặc chuỗi lệnh, hoặc bất kỳ sự cố kỹ thuật hoặc sự cố nào khác;

(f) việc truy cập, sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của Người Đại Diện; và

(g) thiếu sót của Công Ty trong việc cung cấp bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cần thiết nào cho Người Đại Diện để Người Đại Diện thực hiện việc kinh doanh của họ, bao gồm nhưng không giới hạn, việc tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm của Công Ty và/hoặc giới thiệu các Khách Hàng/Người Đại Diện cho Công Ty,
bất kể Công Ty đã được tư vấn hay lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra những tổn thất và/hoặc thiệt hại đó.

 

14.3. Bất khả kháng

Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc thực hiện hoặc không thực hiện nghĩa vụ vì các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của Công Ty, như đình công, những khó khăn/trở ngại trong lao động; hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, hoặc các thiên tai khác; chiến tranh; lệnh, quyết định của nhà nước; các vấn đề công nghệ thông tin (bao gồm phần cứng và phần mềm) phát sinh từ các lỗ hổng “zero-day” (lỗ hổng chưa được phát hiện) hoặc việc cắt giảm nguồn cung cấp thông thường của một bên.

 

14.4. Vi phạm

Người Đại Diện có nghĩa vụ tuân thủ và duy trì tính toàn vẹn của Quy Tắc Hoạt Động. Nếu Người Đại Diện thấy một Người Đại Diện khác có hành vi vi phạm, thì Người Đại Diện đó nên trực tiếp thảo luận với Người Đại Diện có hành vi vi phạm về hành vi vi phạm đó. Nếu Người Đại Diện muốn báo cáo hành vi vi phạm đó cho Công Ty, Người Đại Diện nên nêu chi tiết hành vi vi phạm bằng văn bản hoặc hoàn thành Biểu mẫu Khiếu nại của Công Ty, có thể tải xuống từ trang web chính thức của Công Ty tại www.qnetvn.net và ghi: “Gửi đến: Bộ phận Tuân thủ Mạng lưới” hoặc gửi email tới [email protected]

 

14.5. Sửa đổi

Công Ty có quyền sửa đổi Quy Tắc Hoạt Động, giá bán lẻ, Sản Phẩm sẵn có, và/hoặc Kế Hoạch Trả Thưởng bất cứ lúc nào thấy phù hợp mà không cần thông báo trước. Các nội dung sửa đổi sẽ được thông báo cho Người Đại Diện thông qua các ấn phẩm chính thức của Công Ty hoặc trang web của Công Ty tại www.qnetvn.net. Các nội dung sửa đổi có hiệu lực và có tính ràng buộc khi được nộp và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các tài liệu hoặc chính sách ban đầu và bất kỳ sửa đổi nào thì nội dung sửa đổi sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

14.6. Chuyển nhượng/Đổi mới/Chuyển giao

Công Ty có thể, vào bất kỳ lúc nào và không cần sự đồng ý của Người Đại Diện, chuyển nhượng, đổi mới hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần lợi ích, quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng cho bên thứ ba và Người Đại Diện cam kết thực hiện và làm tất cả những việc theo yêu cầu của Công Ty để hoàn thiện và hoàn thành việc chuyển nhượng, đổi mới hoặc chuyển giao đó.

 

14.7. Điều khoản không từ bỏ

Việc Công Ty không thực hiện bất kỳ quyền hạn nào theo Quy Tắc Hoạt Động hoặc không yêu cầu Người Đại Diện tuân thủ nghiêm ngặt bất kỳ nghĩa vụ hoặc điều khoản nào trong Quy Tắc Hoạt Động, và việc các bên có thói quen hoặc hành vi không đúng với Quy Tắc Hoạt Động sẽ không bị xem là việc Công Ty từ bỏ quyền của mình trong việc yêu cầu tuân thủ chính xác Hợp Đồng và/hoặc Quy Tắc Hoạt Động.
Việc Công Ty bỏ qua bất kỳ lỗi nào hay hành vi vi phạm nào của Người Đại Diện sẽ không ảnh hưởng hoặc làm suy yếu các quyền của Công Ty đối với bất kỳ lỗi nào hay hành vi vi phạm nào tiếp theo của Người Đại Diện; nó cũng không ảnh hưởng đến các quyền hoặc nghĩa vụ nào của bất kỳ Người Đại Diện nào khác. Việc Công Ty trì hoãn thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào phát sinh từ một lỗi hay hành vi vi phạm của Người Đại Diện sẽ không ảnh hưởng hoặc làm suy yếu các quyền của Công Ty đối với lỗi hay hành vi vi phạm đó hoặc bất kỳ lỗi hay hành vi vi phạm nào tiếp theo hoặc trong tương lai. Việc Công Ty từ bỏ quyền của mình chỉ có thể có ảnh hưởng khi được thể hiện bằng văn bản bởi một nhân viên được ủy quyền của Công Ty.

 

14.8. Luật điều chỉnh

Hợp Đồng, Quy Tắc Hoạt Động và Kế Hoạch Trả Thưởng sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

14.9. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc yêu cầu nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng, Quy Tắc Hoạt Động và/hoặc Kế Hoạch Trả Thưởng hoặc việc vi phạm, chấm dứt hoặc vô hiệu của các nội dung đó (sau đây gọi là “Vấn Đề”) trước tiên sẽ được giải quyết một cách thiện chí giữa Người Đại Diện có liên quan và Công Ty.
Trong trường hợp Người Đại Diện và Công Ty không thể giải quyết Vấn Đề trong vòng 60 ngày kể từ ngày lần đầu tiên Vấn Đề được một bên trao đổi đối với bên kia, Vấn Đề sẽ được chuyển đến và được giải quyết cuối cùng theo phương thức trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) (“VIAC”). Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt và địa điểm giải quyết tranh chấp là thành phố Hồ Chí Minh.

 

14.10. Toàn bộ Hợp Đồng, Quy Tắc Hoạt Động và Kế Hoạch Trả Thưởng

Hợp Đồng, Quy Tắc Hoạt Động và Kế Hoạch Trả Thưởng cùng nhau tạo thành bộ Hợp Đồng hoàn chỉnh giữa Người Đại Diện và Công Ty.

 

14.11. Tính hiệu lực

Nếu, tại bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng và/hoặc Quy Tắc Hoạt Động là và trở nên không phù hợp với quy định của pháp luật, không hợp lệ hoặc không thể thi hành dưới bất kỳ hình thức nào theo pháp luật của bất kỳ quốc gia nào, thì cũng không làm ảnh hưởng hoặc làm suy yếu tính hợp pháp, hiệu lực hoặc khả năng thi hành của các điều khoản còn lại của Hợp Đồng và/hoặc Quy Tắc Hoạt Động theo pháp luật của quốc gia đó hoặc của bất kỳ quốc gia nào khác, và cũng không làm ảnh hưởng hoặc làm suy yếu tính hợp pháp, hiệu lực hoặc khả năng thi hành của chính điều khoản đó theo pháp luật của bất kỳ quốc gia nào khác.

 

14.12. Thông báo và liên lạc

Mọi thông báo, yêu cầu hoặc thông tin liên lạc khác được đưa ra hoặc thực hiện theo Hợp Đồng, Quy Tắc Hoạt Động và/hoặc Kế Hoạch Trả Thưởng của Công Ty cho Người Đại Diện phải được thể hiện bằng văn bản và được giao hoặc gửi đến bên liên quan tại địa chỉ hoặc địa chỉ email được biết cuối cùng của Người Đại Diện do Người Đại Diện chỉ định và được ghi trong hồ sơ. Bất kỳ thông báo, yêu cầu hoặc thông tin liên lạc nào khác đến Công Ty sẽ được gửi hoặc giao đến Bộ phận Tuân thủ Mạng lưới của Công Ty tại văn phòng của Công Ty tại Việt Nam hoặc gửi email tới [email protected] Bất kỳ thông báo, yêu cầu hoặc thông tin liên lạc nào khác được gửi đến bên liên quan sẽ được xem là đã được giao sau 15 ngày kể từ ngày được đưa ra hoặc thực hiện; nếu ngày đó không phải là ngày làm việc tại nơi mà thông báo được gửi thì thông báo, yêu cầu hoặc thông tin liên lạc đó sẽ được xem là được gửi vào ngày làm việc tiếp theo tại địa điểm đó. Trong trường hợp thông báo, yêu cầu hoặc thông tin liên lạc được gửi qua email, nó sẽ được coi là đã được bên kia nhận khi email vào đến máy chủ của người nhận mà không có bất kỳ tin nhắn nào về việc email đó chưa được chuyển gửi lại cho người gửi.

 

14.13. Tiêu đề và Mục lục

Tiêu đề và Mục lục trong Hợp Đồng, Quy Tắc Hoạt Động và Kế Hoạch Trả Thưởng được cung cấp chỉ để thuận tiện và không phải là một phần của các tài liệu này. Các Tiêu đề và Mục lục không phải là cơ sở để giải thích hoặc xây dựng các tài liệu đó hoặc là bằng chứng về ý định của các bên.

 

14.14. Giới tính, v.v.

Trừ khi có yêu cầu khác, các từ dưới dạng số ít sẽ bao gồm số nhiều và các từ dùng để chỉ giới tính nam sẽ bao gồm cả giới tính nữ hoặc trung tính và ngược lại, và việc tham chiếu đến các chủ thể bao gồm các công ty và cơ quan, pháp nhân hoặc không phải pháp nhân.

 

14.15. Ngôn ngữ

Trong trường hợp Quy Tắc Hoạt Động được dịch sang ngôn ngữ khác và có bất kỳ mâu thuẫn nào trong bất kỳ điều khoản nào giữa phiên bản tiếng Việt và phiên bản Quy Tắc Hoạt Động đã dịch, phiên bản tiếng Việt sẽ luôn được ưu tiên áp dụng.